Brazilian Black Belt

 

ARM BAR Tournament Tested Brazilian Jiu Jitsu Technique

https://brazilianblackbelt.com/arm-bar-tournament-tested-brazilian-jiu-jitsu-technique